ABOUT

(English below)

De nieuw nieuwe stad.

De nieuw nieuwe stad is een oude stad die ooit heel nieuw was, hoog opklom, diep viel en zich opnieuw uitvond als een nieuw nieuwe stad. Deze stad heeft een rijk verleden en een onzekere toekomst. Zij stond en staat open voor de wereld. Ontving en ontvangt avonturiers en vluchtelingen. Zij was welvarend. En dan weer arm. Zij wist tal van calamiteiten te overleven. En er steeds weer sterker, of minstens anders uit te komen. Het was en is een stad op zichzelf, dwars en wars van het centrale gezag, met een eigen ziel en een eigen wil. Opstandig. Volks. Zelfbewust. Anders dan wat hen omringt. Maar daarom is zij ook zo aantrekkelijk. Zuigt zij nog steeds ondernemende, zoekende mensen naar zich toe. Mensen die het anders willen, anders zijn en anders doen. En zo wordt zij, vaak zonder het te beseffen, ondanks zichzelf, een baken van innovatie en verandering. Van solidariteit en tegendraadsheid. Want zo is zij altijd geweest. Niet van bovenaf gedicteerd, maar van onderuit gecreëerd. Misprezen, maar daarom net eens zo gedreven. Soms een doorn in het oog, maar als je wat beter kijkt: een venster op de wereld. Want de wereld, die vind je in de nieuw nieuwe stad.

Marseille.

Marseille heeft 2600 jaar ervaring met migratie. Al van toen zij gesticht werd door Griekse zeevaarders, avonturiers dus, zoog zij mensen aan die het vertrouwde achter zich lieten en het nieuwe opzochten. Zij werd de Europese poort naar Afrika en het Oosten. Een poort waarlangs je buiten ging maar ook binnen kwam. Een draaideur. Een draaikolk. En dat is zij nog steeds. In Marseille is iedereen van hier maar ook van ergens anders. Daar is men zich van bewust. En dat bewustzijn is een Marseille-zijn. Meer dan een Frans-zijn. Door erop te hameren dat we van elders zijn, benadrukken we dat we anders zijn. En dat is onze nieuwe identiteit: anders. Niet unisono Frans of Europees. Maar ook oriëntaals en Afrikaans. Van de wereld dus. Onze identiteit is een gedeelde, veelzijdige identiteit. Maar het is wel een identiteit. Dat voel je hier. Dat zie je hier. Want we zijn vooral heel fel van hier, van Marseille.

Op en neer. Dat is de jojo van Marseille, ondanks alles een gesegregeerde stad. Een ongelijke stad, met een gigantische kloof tussen arm en rijk. Een extreme stad, ook in die ongelijkheid. Maar ook dat zijn we samen. Dat zie je nog het best in het voetbalstadion, in de Vélodrome, zowat de enige plek waar iedereen samen Marseille is. Aux armes! Anders en trots het te zijn. Want zeg nu zelf: we dragen wel de titel van het Franse volkslied. Maar zijn wij dan zo Frans? Wat is onze erfenis? Niet Gallisch. Nee, want wij zijn de Cité Phocéenne. Een enigma, altijd te ontdekken en daarom zo aantrekkelijk.

In geen enkele stad rond de Middellandse Zee vind je de verbondenheid van al die verschillende volkeren, culturen en identiteiten zo fel op slechts enkele vierkante kilometer als in Marseille. En daardoor is zij dus de enige echte culturele hoofdstad van dit door geschiedenis doordrenkte gebied dat altijd een verbinding is geweest tussen alle continenten van de hele wereld. Maar dat moeten we wel eerst nog beseffen, want zover zijn we nog niet.

Moving*Marseille.

Moving*Marseille beweegt in Marseille en doet Marseille bewegen. Wij erkennen en herkennen Marseille als een superdiverse stad met meer dan 2600 jaar ervaring met migratie. Misschien wel tegen de “pensée unique” in Frankrijk in, waar verschillen worden weggeveegd onder de Franse eenheid en ondeelbaarheid. Dat is jammer. Want daarom is Marseille het buitenbeentje van Frankrijk en nog meer van Europa. Door haar verleden maar ook door haar toekomst. Door het “wij zijn allemaal van hier, maar ook van ergens anders”. Dat is haar eigenheid. Dat is haar rijkdom. Dat is waarschijnlijk ook de bron van haar veerkracht. En nog meer: dat is haar unieke roeping.

Vanuit die vaststelling wil Moving*Marseille een propagandist, onderzoeker, ontwikkelaar en matchmaker zijn van Marseille als nieuw nieuwe stad. Als aankomstplek, maar nog meer als vertrekpunt. Als laboratorium voor sociale en duurzame stadsontwikkeling. Moving*Marseille dompelt zich onder in deze chemie, bruisend en experimenterend.

Wij doen dit door deze nieuw nieuwe stad te tonen en bezoeken te organiseren aan Marseille en haar diversiteit in culturen en vernieuwende initiatieven van onderuit (urban field trips, cultuurreizen, studietrips, inleefreizen). Maar ook door allerlei interventies te onderzoeken hoe deze unieke smeltkroes in elkaar zit (Chain of Stories, Le Tour de Tous les Possibles, students research, stedelingenband Rotterdam, Impact through design,..) en dit op een creatieve manier tot uiting te brengen. We doen dit door de verhalen van Marseille te noteren en te delen (in artikels, blogs, opinies, boeken…). En we proberen Marseille in contact te brengen, te engageren en ontwikkelen met de rest van de wereld. Als link voor andere organisaties, tussen stadsmakers of door deel te zijn van lokale en internationale netwerken.

Moving*Marseille is een vitrine op Marseille.
Maar het is ook een vitrine van Marseille op de wereld.

Joke Quintens, social designer en matchmaker
Dirk Chauvaux, schrijver en verhalenverteller

#movingmarseille
@movingmarseille
http://www.movingmarseille.com


The new new city.

The new new city is an old city that was once very new, climbed high, fell deep and reinvented itself as a new new city. This city has a rich past and an uncertain future. It was and is open to the world. Received and still receives adventurers and refugees. It was prosperous. And then poor again. She survived numerous calamities. And to come out stronger and stronger, or at least to come out different. It was and is a city on its own, transverse and averse to central authority, with its own soul and its own will. Rebellious. Working-class. Self-aware. Different from what surrounds her. But that’s why it’s so attractive. She still attracts entrepreneurial, seeking people. People who want it different, who are different and do things differently. And so, often without realizing it, she becomes, in spite of herself, a beacon of innovation and change. Of solidarity and contrariness. Because she has always been like that. Not dictated from above, but created from the bottom-up. Misunderstood, but therefore just as driven. Sometimes a thorn in the side, but if you take a closer look: a window on the world. Because the world, you’ll find it in the “new new city”.

Marseille.

Marseille has 2600 years of experience in migration. Ever since she was founded by Greek sailors, adventurers, she sucked in people who left the familiar behind and sought out the new. She became the European gateway to Africa and the East. A gateway through which you left but also came in. A revolving door. A vortex. And she still is. In Marseille everyone is from here but also from somewhere else. People are aware of that. And that consciousness is a Marseille-ness. More than a French-ness. By insisting that we are from elsewhere, we emphasize that we are different. And that is our new identity: different. Not unisono French or European. But also oriental and African. Of the world. Our identity is a shared, multifaceted identity. But it is an identity. That’s what you feel here. You can see it here. Because we are especially fierce from here, from Marseille.

Up and down. That’s the yo-yo of Marseille, in spite of everything a segregated city. An unequal city, with a huge gap between rich and poor. An extreme city, also in that inequality. But that’s what we are together. You can see that best in the football stadium, in the Vélodrome, almost the only place where everyone together is Marseille. Aux armes! Different and proud to be. Because say for yourself: we do carry the title of the French national anthem. But are we that French? What is our heritage? Not Gallic. No, because we are the Cité Phocéenne. An enigma, always discoverable and therefore so attractive.

In no other city around the Mediterranean you will find the unity of all these different peoples, cultures and identities so fiercely in just a few square kilometers as in Marseille. And so it is the only true cultural capital of this area steeped in history that has always been a link between all the continents of the world. But we have to realise this first, because we are not there yet.

Moving*Marseille.

Moving*Marseille moves and makes Marseille move. We acknowledge Marseille as a super-diverse city with more than 2600 years of experience in migration. Perhaps against the “pensée unique” in France, where differences are swept away under the French unity and indivisibility. That’s a pity. Because that’s why Marseille is the maverick of France and even more of Europe. Because of her past but also because of her future. Because “we are all from here, but also from somewhere else”. That is her uniqueness. That is her wealth. That is probably also the source of her resilience. And even more: that is her unique vocation.

With this in mind, Moving*Marseille wants to be a propagandist, researcher, developer and matchmaker of Marseille as a new new city. As an arrival point, but even more as a starting point. As a laboratory for social and sustainable urban development. Moving*Marseille immerses itself in this chemistry, bubbling and experimenting.

We do this by showing this new city and organising visits to Marseille and its diversity in cultures and innovative initiatives from the bottom up (urban field trips, cultural trips, study trips, immersion trips). But also by researching how, by all kinds of interventions, this unique melting pot is put together (Chain of Stories, Le Tour de Tous les Possibles, students research, citizen twinning Rotterdam, Impact through design,…) and expressing this in a creative way. We do this by noting and sharing the stories of Marseille (in articles, blogs, opinions, books…). And we try to connect, engage and develop Marseille with the rest of the world. As a link for other organisations, between city makers or by being part of local and international networks.

Moving*Marseille is a window on Marseille.
But it is also a window of Marseille in the world.

Joke Quintens, social designer and matchmaker
Dirk Chauvaux, writer and storyteller

#movingmarseille
@movingmarseille
http://www.movingmarseille.com